Compliance

Klagomål generellt ställs till Finopti AB

Avseende investeringsrådgivning av sparandeprodukter

Finopti AB (556968-1280) är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963-4180) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot står under Finansinspektionens tillsyn.

I egenskap av anknutet ombud får Finopti marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd.

Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Finopti, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster.

Eventuella klagomål avseende investeringsrådgivningen anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB.

Läs mer på Alpcots hemsida